اسکلت برج 32
اسکلت برج 32
اسکلت 32
اسکلت 32
32 طیقه
32 طیقه
موقعیت مکانی پروژه
برج 42 طبقه
برج 42 طبقه
برج 42 طبقه